THÔNG TIN LẬP TRÌNH

THÔNG TIN LẬP TRÌNH

Thông số kỹ thuật hệ thống và phương pháp cài đặt dành cho lập trình viên.

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH

Thông tin về môi trường phát triển dành cho lập trình viên.
Nếu có tài khoản GitHub, bạn có thể tải source đang phát triển cũng như lịch sử cập nhật.

YÊU CẦU HỆ THỐNG
Ver 4.0

Phân Loại Phần Mềm Phiên Bản Xác Nhận Hoạt Động
WEB Server
Apache 2.4.x
(Yêu cầu mod_rewrite / mod_ssl)
2.4.6
Ngôn Ngữ PHP 7.1~ 7.1.20
Database PostgreSQL 9.2.x / 10.x
(Yêu cầu quyền tham chiếu đến bảng pg_settings)
9.6.6
MySQL 5.5.x / 5.6.x / 5.7.x
(Yêu cầu InnoDB Engine)
5.6.33
SQLite (Chuyên Dùng Cho Lập Trình) 3.x -

Thư Viện PHP
Bắt Buộc

 • pgsql / mysqli (Tùy thuộc vào database được sử dụng)
 • pdo_pgsql / pdo_mysql / pdo_sqlite (Tùy thuộc vào database được sử dụng)
 • pdo
 • phar
 • mbstring
 • zlib
 • ctype
 • session
 • JSON
 • xml
 • libxml
 • OpenSSL
 • zip
 • cURL
 • fileinfo
 • intl

Thư Viện PHP
Đề Xuất

 • hash
 • APCu / WinCache (Tùy thuộc vào môi trường sử dụng)
 • Zend OPcache

EC-CUBE® DemoSite

TRẢI NGHIỆM TRANG DEMO

EC-CUBE® Download

TẢI MIỄN PHÍ

Phiên bản mới nhất Ver 4.0.2

Đăng ký nhận tin từ EC-CUBE